Kolej kláštera piaristů

1714 – 1723, novostavba, nezachována
stavebník: Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat

Stavební činnost v Rychnově nad Kněžnou byla historicky spjata s rodem Kolowratů - Libštejnských. Nejdůležitějším stavebníkem na kolowratském panství v období baroka byl Norbert Leopold Libštejnský, který jako diplomat procestoval celou Evropu, aby se po roce 1697 začal intenzívně zabývat zvelebením rodinných panství. Zřizovací listinou ze dne 29. března 1714 uvedl do města řád piaristů a 4. srpna téhož roku položil základní kámen k výstavbě jejich koleje a gymnázia při tomto kostele. Zpočátku hrabě Norbert Leopold zaměstnával méně progresivní architekty z okruhu Pavla Ignáce Bayera. Kolem roku 1702 nastal obrat, když angažoval architekta mimořádných výtvarných kvalit, jímž byl Jan Santini Aichl. Vedle výstavby rodového pražského malostranského paláce pro Kolowraty realizoval například úpravy kláštera v Ročově, včetně novostavby kaple Čtrnácti sv. pomocníků. Ze slohové analýzy architektury vyplývá, že i před tímto datem pracoval v Rychnově nad Kněžnou, nejprve na úpravě zámku, následně přistavěl průčelí kostela Nejsvětější Trojice a celý areál propojil v celek. Stavba koleje se v úplnosti nezachovala. Přesný obrázek o ní podává zaměřovací nárys z roku 1795. Santini v koncepci půdorysu užil motiv rovnoramenného trojúhelníka jako symbolu Nejsvětější Trojice. Na osách severní a jižní strany vystupovaly trojosé rizality, západní strana přiléhala k presbytáři kostela. Strany měly okosené vrcholy a na krajích konkávně projmuté jednoosé ústupky. Hlavní portál byl v jižní ose a navazoval na vstupní halu s eliptickým dvojramenným schodištěm. Další dvojice schodišť se nacházela analogicky ve dvou zbývajících osách. Nádvoří propojovala klenutá trojúhelná chodba. Dvoutraktové budova měla koutová pole vnitřní chodby na šestiúhelném půdorysu, typickém pro Santiniho tvorbu. Celá stavba byla dvoupatrová se suterénem, který na severozápadě vystupoval ve svahu nad terén. Jediná, dosud dochovaná část přiléhá k presbytáři kostela.

Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti