„Ve jménu Nejsvětější Trojice, Boha Otce, Syna i Ducha svatého, amen. Poněvadž je smrt každého člověka jistá, hodina však nejistá, pořídil jsem, dobře uváživ, abych zabránil sporu, jenž by snad mohl vzniknouti po mém odchodu se světa o malém mém, Bohem mi požehnaném jmění, jsa, bohudíky, dobrého a zdravého rozumu, následující testament neboli poslední vůli. A to:

1. Duši svou, vykoupenou nade vše nejdrahocennější krví Spasitele mého, Jesu Krista, poroučím v nadevše nejsvětější pace jeho; ten ať ji ráčí na přímluvu své nadevše nejvěrnější Matky Marie, svatého Jana z Nepomuku a všech milých svatých milostivě přijmouti; tělo pak své zemi, aby bylo navečer bez jakékoliv nádhery dopraveno a pohřbeno ve zdejším malostranském filiálním kostele Sti. Joannis Baptistae sub rupe, nazítří pak nato mají být slouženy dvě zpívané mše, jedna zádušní a jedna k andělům, a padesát tichých; u P. P. kapucínů na Hradčanech pak dvacet a u P. P. Hybernů rovněž dvacet tichých mší.

2. Odkazuji ctihodným P. P. kajetánům na Malé straně jedno sto zlatých rýn.

3. Lidem bez domova jedno sto zlatých rýn.

4. Vězňům ve zdejších čtyřech pražských vězeních padesát zl. rtn.

5. Preleguji mé milé a věrně upřímné manželce, urozené Křepické z Modliškovic, jež mi v těžké nemoci mé a i jinak pilně a neomrzele sloužila, k jejím 5000 zl. rýn. ještě jeden tisíc zl. rým, celkem tedy 6000 zl. rýn.

6. Dceři mé z prvního manželství, Anně Ludmile se zřením k tomu, že po nebožce matce své zdědila quantum maternum jen jeden tisíc pětset zlatých, preleguji tímto ještě čtyři tisíce dvě stě zl. rýn. quantum paternum.

7. Dvěma dětem svým z posledního manželství a to Antonii Ludmile a Janu Ignáci Rochovi, každému 4000 zl. rýn., celkem 8000 zl. rýn.

8. Poněvadž pak fundamentem každého testamentu je instituce dědice, tedy instutuji a dosazuji tímto zmíněnou manželku mou milou, Antonii, rozenou Křepickou z Modliškovic, potom mé, rovněž již zmíněné tři děti Annu Ludmilu, Antonii a Jana Ignáce Rocha, za své dědice universální a in aequales portiones jmění mého, deductis de ducentis zbývajícího.

9. A při tom jmenuji často zmiňovanou manželku mou milou, Antonii, obzvláště jí důvěřuje, poručnicí tří mých nezletilých dětí, ať tyto dále vychovává v bázni BOŽÍ; měla-li by však přikročiti ad secunda vota, má ustáti poručnictví jen respectu dcery z prvního manželství, Anně Ludmile; manželce mé a respective poručnici mají ale vždy a ve všem jakožto přidělenci přispívati (titl. ) pan Hennet a pan Edlinger, oba měšťané královského Menšího města Pražského.

10. A posléze: jako jsem tento testament ve jménu Božím započal, tak jej také nejsvětějším jménem Jeho zavírám a při tom poslušně prosím slavný magistrát král. residenčního Menšího města Pražského, aby ráčil držeti příznivou ruku nad touto mou poslední vůlí a jak manželkou mou, tak také mé tři děti přijal ve vrchnoporučenskou ochranu a záštitu.

Na potvrzení toho jsem se nejen vlastnoručně podepsal a přitiskl svou pečeť, nýbrž i k obvyklému účastenství vší pílí (tak však, aby to nebylo na škodu jim a příslušníkům jejich [rodin] ) , dožádal dole uvedených pp. svědkův, aby se vedle mne uno fidelio spolupodepsali.

Stalo se v Praze 5. pros. AO. 1723.

L. S. Jan Santini Aüchel.
L. S Jakub Gfasser, ut testis requisitus.
L. S. Reinhardt Leisten, jako dožádaný svědek.

Časopis Společnosti přátel starožitností ročník XLVIII, Praha 1940
 
dopis-santini1s dopis-santini2s
   
dopis-santini3s dopis-santini4s

 

Jan Blažej Santini Aichel nebyl mistrem pražského zednického cechu a proto - i když v roce 1705 získal malostranské měšťanství - nesměl v Praze stavebně podnikat. Proto je počet jeho pražských staveb velice malý a pracoval zde pouze pro ty stavebníky, kteří nepodléhali cechovním předpisům, tedy šlechtice a církevní instituce. Pro stejný typ objednavatelů realizoval i většinu svých mimopražských realizací.

V době kolem roku 1700 zažívaly období velkého rozkvětu bohaté kláštery původem středověkých řádů benediktinů, cisterciáků a premonstrátů. V čele těchto velkých církevních institucí stanula tehdy pozoruhodná generace skvělých opatů českého vrcholného baroka. Její příslušníci pocházeli vesměs z nižších nebo středních společenských vrstev a byli to mužové mimořádné inteligence, rozsáhlého vzdělání, praktického a ekonomického uvažování, vysoce kultivovaného uměleckého cítění, hluboké a opravdové zbožnosti a mužné, činné lásky ke svěřeným klášterům. Jejím dílem byla i snaha o všestranné stavební a umělecké zvelebení nejen samotných klášterů, ale i celých panství. Narozeni byli vesměs na rozhraní druhé a třetí třetiny 17. století, v době kolem 1700, ve čtvrtém decenniu svého věku, vstupovali do opatských funkcí, ve kterých působili tři až čtyři desítky let. Jak z obsahového, tak z formálně uměleckého hlediska zformovali specifickou uměleckou zakázku v rámci českého baroka, kterou na stavebním poli prezentovala především Santiniho architektura. 

Mezi prvními Santiniho stavebníky byli opati cisterciáckých klášterů, zbraslavský Wolfgang Lochner a sedlecký Jindřich Snopek, kteří náleželi ještě předchozí generaci. Ti brzo rozpoznali uměleckou výjimečnost svého mistra a doporučili jeho služby i dalším klášterům svého řádu: do Plas opatu Eugenu Tyttlovi a do Žďáru nad Sázavou Václavu Vejmluvovi. Pro plaský i žďárský klášter pracoval Santini od doby kolem 1706 zcela soustavně až do své smrti v roce 1723. S opaty Tyttlem a Vejmluvou ho patrně poutaly i osobní přátelské vztahy. Pro plaský i žďárský klášter vytvořil celou řadu projektů, z nichž některé realizovali jeho následovníci - plaský stavitel Matěj Ondřej Kondel, nebo ve žďárských službách působící František Witinhofer - ještě řadu let po mistrově smrti. Je písemně doloženo, že Snopkův nástupce v Sedlci, opat Bonifác Blahna, doporučil Santiniho pro úkol přestavby ohněm zničeného klášterního kostela opatu premonstrátského kláštera v Želivi, Jeronými Hlínovi, se kterým se přátelil již od studentských let.

vejmluva-santini
Václav Vejmluva
jeronym-hlina-santini
Jeroným Hlína 
eugen tyttl-s
Eugen Tyttl


Václav Vejmluva pak zřejmě Santinimu zprostředkoval i významné zakázky dalších moravských klášterů: přestavbu proboštství zábrdovického premonstrátského kláštera a poutního místa ve Křtinách u Brna a velký projekt přestavby a novostavby benediktinského proboštství v Rajhradě. Posléze opat benediktinského kláštera v Kladrubech u Stříbra Maurus Fintzguth vypsal na přestavbu klášterního kostela v roce 1710 jakousi projekční soutěž a k účasti vyzval dva nejvýznamnější pražské architekty své doby: Kryštofa Dientzenhofera a Jana Blažeje Santiniho Aichela. Jak víme z jeho dopisu opatu ve Svatém Janu pod Skalou Emiliánu Koterovskému, zvolil k realizaci Santiniho návrh i přesto, že byl nákladnější.

Činnost pro velké církevní instituce (připomeňme alespoň ještě theatinskou kolej v Praze, klášter benediktinek u sv. Jiří v Praze, biskupství v Hradci Králové) zabírá větší část Santiniho tvorby. Mezi světskými, šlechtickými stavebníky měl Santini méně tak soustavných zákazníků. V jejich souvislosti třeba jmenovat především Norberta Leopolda, hraběte Kolowrata-Libštejnského a oba jeho syny, pro které stavěl v Praze, Rychnově nad Kněžnou, Dolním Ročově nebo Deštném, či Jeronýma hraběte Colloredo-Wallsee. Nepochybně nejkrásnější zámeckou stavbou Jana Blažeje Santiniho Aichela je pak zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, který postavil v posledních létech svého života pro Františka Ferdinanda hraběte Kinského.

Na oficiálním dokladu o získání malostranského měšťanství ze dne 20. října 1705 se Jan Blažej Santini Aichel podepsal jako "malíř a architekt". Oběma těmto profesím se vyučil u Jeana Baptiste Matheye do roku 1695. Zatímco jeho architektonické dílo představuje zhruba osm desítek staveb, neznáme žádné Santiniho malířské dílo a zdá se, že v době svého architektonického působení se již malířstvím vůbec nezabýval. Jediným dokladem vynikajícího malířského a kreslířského školení u Santiniho je mimořádná výtvarná úroveň jeho plánů. Plány jsou nám i vodítkem k uchopení jeho způsobu architektonického myšlení a poznání osobitých principů jeho staveb.

pudorys-zelena-hora-santiniZnámý půdorys vrcholného Santiniho díla - kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou - je čistě a exaktně konstruován kružítkem na ploše papíru. Logické kroky kompozice půdorysu, využití konstrukce v poměru zlatého řezu, plné násobky poměrů poloměrů jednotlivých užitých kružnic, to vše má od počátku jak formální tak symbolicky obsahové kvality. Vznikající geometrický obrazec je tak jakýmsi ryze kresebným ideogramem, skutečností spíše spekulativně-inteligibilní, než konstrukčně stavební povahy. V kolmé vertikální rovině jsou shodnými, abstraktními postupy promýšleny i řezy stavby a kompozice jejího exteriéru. V této fázi projektu vzniká schéma stavby jako jakési abstraktní minimalizované sítě, vymezující vnitřní prostor a zároveň ho v množství směrů otevírající kosmickému nekonečnu, jakoby zde byla projektována kles a nikoli kostel. Zároveň však síť vertikálních řezů vykazuje jasnou strukturu krajně odhmotněného, avšak jistého konstrukčního systému v duchu katedrálních opěrných struktur, který i v půdorysných řezech vykazuje dostatečné dimenzování síly zdí. Jakoby abstraktní lineární síť primárně určila nejen podobu, ale i dimenzování hmoty stavby a její konstrukční vztahy. Další tvarové členění exteriéru i interiéru kostela - doplněné podstatně nejnovějšími nálezy původní podoby kompozice klenby středního prostoru - dále pak vyvolávalo a prohlubovalo dojem stavby jako odhmotněné spleti linií, kterou proniká světlo, vyššího sakrálního charakteru. 

Analýzy i dalších staveb a projektů Jana Blažeje Santiniho Aichela dokládají, že tento - symbolicko-ideální charakter - byl pro Santiniho sakrální stavby obecně platný a tvůrcem, a zřejmě i jeho objednavateli zamýšlený a záměrně připravovaný. V tomto smyslu je Santiniho architektura vlastně svébytnou estetickou výpovědí o nejhlubších kvalitách a potenci architektonické skutečnosti, artikulující zjevnost světa. A právě v těchto polohách přesahuje Santiniho architektura i běžné estetické normy doby svého vzniku a stává se uměleckou skutečností sice barokní, avšak zároveň ve zvláštním smyslu nadslohovou.

 

Jan Blažej Santini Aichel byl křtěn dne 4. února 1677 jako syn kamenického mistra Santina Aichela a jeho manželky Alžběty rozené Thimové ve svatovítské katedrále v Praze. Jeho rodiče tehdy žili v domku na severním předpolí Pražského hradu, tedy ve svatovítské farnosti. Otec Santin byl synem v Praze usazeného zedníka Antonia Aichela, pocházejícího z městečka Roveredo v Lugánsku. Kamenické umění Santina Aichela bylo proslulé již v době jeho života a setkáváme se s ním pravidelně na nejnáročnějších stavbách v Praze. Patrně nejenom profesní, ale i osobní, přátelský vztah ho spojoval s architektem pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna, Jeanem Baptiste Matheyem. Tento, původním školením malíř z Dijonu získal architektonickou kvalifikaci během svého více než dvacetiletého pobytu v Římě, a po příchodu do Prahy v roce 1675 zde předvedl architektonický projev římského vrcholně barokního akademismu, kterým podstatně ovlivnil českou architekturu před 1700. Právě Jean Baptiste Mathey zřejmě přijal do učení Aichelova nejstaršího synka Jana Blažeje, jemuž tělesné postižení zabránilo vyučit se otcovu, fyzicky náročnému řemeslu. S intelektuální složkou kamenické činnosti ve smyslu precizních konstrukcí v duchu dnešní deskriptivní geometrie, byl mladý Santini zřejmě obeznámen již z otcovské dílny.

borromini san carlo alle quattro
Boromini, Řím
San Carlo alle Quattro Fontane
borromini-sant-agnese-in-agone
Borromini, Řím
Sant Agnese in Agone
borromini-san-ivo-alla-sapienza
Boromini, Řím
Sant Ivo alla Sapienza


U Matheye získal mladý Santini nepochybně smysl pro perfektnost řádových architektonických forem i kompozičních sestav, poučení o aktuálním vývoji římské tvorby a nepochybně i touhu po přímé italské umělecké zkušenosti. Spolu s ním vešel zřejmě roku 1691 do kontaktu s pražskou theatinskou kolejí, pro kterou Mathey navrhl kostel Panny Marie Oettingské v dnešní Nerudově ulici na Malé Straně. Zřejmě záhy po Matheyově odchodu do Francie v létě 1695 se pak jeho vyučenec vydal na tovaryšskou cestu směrovanou na jih. Je nepochybné, že ve střední Evropě navštívil Vídeň, Pasov i Salzburg a alpskými údolími přešel do Lombardie, kde ho zaujala dostavba gotické katedrály v Miláně, probíhající stále ještě v gotickém duchu. Při pobytu Turíně v sousedním Savojsku se seznámil se stavbami theatinského kněze a geniálního matematika, teologa a architekta Guarina Guariniho. Rovněž Guarini se teoreticky zabýval gotickou architekturou a v jeho dílech najdeme četné konstrukční gotismy. Pro estetiku jeho staveb je ústředním tématem záměrná, komplikovaná a vysoce působivá práce se světlem. 

borromini san carlo alle quattro fontane
Borromini, Řím
San Carlo alle Quattro Fontane
quarino quarini la cappella della sindone
Quarini, Torino
La Cappella della Sindone


Cílem putování mu byl nepochybně Řím, kde však nenavázal na umění mistrů, kteří ovlivnili jeho učitele, nýbrž byl plně zaujat dílem o generaci staršího, osamělého genia římského baroka Francesca Borrominiho. Jeho jedinečný umělecký projev spojoval hlubokou znalost antické architektury římského císařství, gotického stavitelství (když byl vyučen při stavbě milánské katedrály) a osobitého pojetí stavebního díla, které v mnoha ohledech překračovalo dobové normy. To dává Borrominiho stavbám charakter jedinečných a s ničím nesrovnatelných, až enigmaticky působících výtvorů. Poznání a hluboké pochopení principů Borrominiho architektury ovlivnilo estetiku Santiniho staveb do té míry, že ho lze považovat za jediného skutečného následovníka velkého římského mistra. Zdá se, že schopnost plného pochopení uměleckého poselství geniů italského radikálního baroka - Borrominiho a Guariniho - umožnila Santinimu již v mládí v Praze získaná znalost vrcholně gotického stavitelství, neomezená pouze na tvarovou "kurióznost" gotického tvarosloví, ale hluboce rozumějící konstrukční logice i estetickému řádu katedrálního stavitelství.

Když v roce 1700 započal Jan Blažej Santini Aichel svou projekční činnost představovalo jeho umění vnitřně logickou syntézu exkluzívních inspirací, které byl mladý mistr schopen svobodně a osobitě rozvíjet a transformovat ve svém vlastním a invenčně nezaměnitelném díle.

Další informace [PDF, 925 Kb]

 

Zelená hora v nových barvách

20.01.2022

Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře získal v průběhu letošního roku novou, doslova zářivou podobu. Tedy podobu novou pro současného návštěvníka, ale z pohledu historiků a restaurátorů naopak tu původní nejstarší barevnost.

Zelená Hora v číslech

19.09.2021

Je tomu už pěkná řádka let, kdy jsme dostali poštou na adresu Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou obálku s několika stránkami popsanými matematickými vzorci a rovnicemi. Autorem je doc. Ing. arch. DRSc. Josef Švastal, pracující v té době na ČVUT Praha. Budeme vděčni za pomoc při jejich rozluštění a uvedení do širších souvslostí.

Santiniho krystal

13.09.2021

Zdánlivě obyčejný křížek u cesty může být barokní klenot. Bílá boží muka za obcí Bobrová na Žďársku léta stála bez většího zájmu vedle silnice s nasazenou kovovou stříškou. Ukázalo se však, že drobná boží muka u Bobrové patří mezi stavby Jana Blažeje Santiniho a navíc zkoumání jejich historie odhalilo velká překvapení.

Svatý Jan Nepomucký, světec baroka

05.05.2021

Se sv. Janem Nepomuckým, světcem baroka, se dodnes setkáváme na mostech, u cest v krajině i v zákoutích našich vesnic a měst. Tento věhlasný mučedník zpovědního tajemství měl ve skutečnosti se svým historickým předobrazem, generálním vikářem pražské arcidiecéze Johánkem z Pomuka, společného jen málo.

Santiniho kostel v Nerudově ulici

24.04.2021

Projekt kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána byl připravován již před koncem 17. století, kdy členové Theatinského řádu zakoupili pro tento účel několik domů v tehdejší Ostruhové ulici v Praze. V roce 1679 vypracoval projekt kostela řádový spolubratr, geniální architekt z italského Turína, Guarino Guarini.

Kostel sv. Prokopa ve Všehrdech

06.04.2021

Gotický kostel vznikl ve 14. století, v letech 1730-1732 byla na objednávku opata Evžena Tyttla realizována barokní novostavba dle návrhu architekta Jana Santiniho. V té době byl také zřízen hřbitov. Jeho obvodová zeď navazuje po stranách na vstupní, osovou věž kostela a je zde konkávně probrána a prolomena dvěma komponovanými branami.

Iniciace architekturou

03.04.2021

Opravdová tajemství nejdou odhalit a tajemství umělecké tvorby patří právě mezi ně. Magická kouzla bývají mnohem jednodušší. Ale vlastně na tom ani příliš nezáleží. Architektura je druhem jazyka, který promlouvá od srdce k srdci. Jsou knihy, které s větším či menším zájmem přečteme.

Pozvání na cestu

01.03.2021

V průběhu 17. a větší poloviny 18. století se z Itálie rozšířil nový a svébytný kulturní sloh, jenž se stal posledním univerzálním a sjednocujícím stylem celé Evropy; později byl nazván barokem. Celý křesťanský svět prožíval zvláštní období. Jako by byl jeho čas protknut metaforou Theatri mundi - divadla světa.

Pozvání do muzea stavitelství

06.02.2021

"Kdo zná, neničí" hlásá motto nad vstupem do nové Expozice stavitelství v areálu národní kulturní památky Klášter Plasy v západních Čechách. Národní technické muzeum zde, ve své nové pobočce v duchu uvedeného motta prezentuje postupy a principy především tradičního stavitelství.

Stanislav Růžička

19.10.2020

Objednavatelé Santiniho staveb

Jan Blažej Santini-Aichel nebyl mistrem pražského zednického cechu a proto – i když v roce 1705 získal malostranské měšťanství - nesměl v Praze stavebně podnikat. Proto je počet jeho pražských staveb velice malý a pracoval zde pouze pro ty stavebníky, kteří nepodléhali cechovním předpisům, tedy šlechtice a církevní instituce. Pro stejný typ objednavatelů realizoval i většinu svých mimopražských realizací.

Irena Bukačová

27.03.2020

Rozhovor o rekonstrukci Santiniho koncepce poutního místa v Mariánské Týnici.

V dnešním pořadu zavítáme společně do Mariánské Týnice, na poutní místo v západních Čechách, pozoruhodné z mnoha důvodů: navrhl je vynikající barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichl, nepřízeň minulých dob je nechala zcela zchátrat, ale v posledních letech bylo podle historických plánů obnoveno, zrekonstruováno v plnosti, jaké nedosáhlo ani v barokní době.

Jiří T. Kotalík

27.03.2020

Geometrie jako jazyk architektury

O úloze geometrie v architektuře se všeobecně ví a pozornost jí v různých souvislostech věnovala celá řada badatelů jak z oblasti matematických věd, tak především z oborů dějin umění a architektury. Tento trend se ale bohužel stal též doménou často až spekulativních úvah, vpisujících kružnice a přímky do velmi obecných a přibližných půdorysů staveb i sídelních útvarů.

Partneři projektu

santini partner mk 32 300x623santini partner uk 32 300x234santini partner arcibiskubstvi 32 300x441santini partner vysocina 32 300x520santini partner jihomoravsky 32 300x665santini strednicechy mk 32 300x511santini partner karlovyvaryi 32 300x417santini partner pardubice 32 300x600santini partner plzen 32 300x558santini partner praha 32 300x206

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Putování za Santinim © 2020, All Rights Reserved by LE CLAVERA 2020
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti